Skip to main content

Efekti i Pandemisë COVID 19 në Financat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore