Skip to main content

VIJON MBËSHTETJA E PROJEKTIT "FINANCAT LOKALE" PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE MINISTRINË E SHTETIT PËR PUSHTETIN VENDOR

Vazhdon mbështetja e projektit "Financat Lokale" për Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Shtetit për Pushtetit Vendor. Pjesë e kësaj mbështetje ishte takimi me ekspertë të menaxhimit financiar në nivel vendor lidhur me reformën e pagave dhe formulën e transfertës së pakushtëzuar.

MBAHET MBLEDHJA E KOMITETIT DREJTUES TË PROJEKTIT “FINANCAT LOKALE”

5 vjet mund të mos jenë një kohë e gjatë në kuadrin e një reforme, por janë shumë në jetëgjatësinë e një projekti. Projekti ''Financat Lokale'' mbylli fazën e parë (2019-2023) dhe me mbledhjen e Komitetit Drejtues këtë javë inaguroi fillimin e fazës së dytë 2024-2028.

TRAJNIM MBI "ZHVILLIMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM, NËPËRMJET DREJTIMIT ME FOKUS NË RISK"

Projekti Financat Lokale, në bashkëpunim me Shkollën e Trajnimit të Administratës Publike (ASPA) në datat 22 - 23 Nëntor 2023 organizuan trajnimin “Zhvillimi i Kontrollit të Brendshëm, Nëpërmjet Drejtimit me Fokus në Risk”.

PËRMBYLLET RAUNDI I TRYEZAVE RAJONALE ME BASHKITË E VENDIT PËR ÇËSHTJE TË FINALIZIMIT TË PAKETAVE FISKALE DHE PARASHIKIMIT TË TË ARDHURAVE TË VETA NË KUADRIN E BUXHETIT VJETOR 2024 dhe PBA

Të ardhurat nga burimet e veta përbëjnë 51.3% të të buxhetit të pushtetit vendor. Në vetëm 5 bashki raporti shkon deri nga 55-82%, ndërkohë që në 26 bashkitë e vogla përgjithësisht që mbledhja e të ardhurave vendore është minimale nga 7%-20%, që i bën këto bashki të varura nga transfertat qeveritare.

TRYEZAT RAJONALE - PËR ÇËSHTJE TË PAKETËS FISKALE DHE PARASHIKIMIT TË TË ARDHURAVE NË KUADRIN E BUXHETIT VJETOR 2024 DHE PBA

Finalizimi i Paketës Fiskale dhe Parashikimit të të Ardhurave përbën një nga proceset më të rëndësishme në kuadrin e përgatitjes së buxhetit vjetor 2024 dhe afatmesëm (PBA)në nivel vendor.

TAKIM PUNE MBI METODOLOGJINË E RE TË PËRGATITJES SË PBA 2024-2026 DHE BUXHETIT VJETOR 2024

Projekti Financat Lokale në bashkëpunim me Drejtorinë e Financave Vendore/Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë organizoi më datë 31 tetor një takim pune me drejtoritë respektive të Financës/Buxhetit të nëntë bashkive Berat, Devoll, Elbasan, Lezhë, Lushnje, Korçë, Gjirokastër, Përmet dhe Mirditë që po ndjekin metodologjinë e re të përga

VAZHDOJNË TRAJNIMET RAJONALE TË AUDITUESVE TË BRENDSHËM TË BASHKIVE PËR "AUDITIMI MBI BAZË RISKU TË MENAXHIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE"

Në vazhdim të ciklit të trajnimeve të audituesve të brendshëm, në datat 19 – 21 Qershor, Ekipi i Projektit “ Financat Lokale” i financuar nga SECO/ Qeveria Zvicerane në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë zhvilluan në Gjirokastër trajnimin 3 ditor të Audituesve të Brendshëm të 11 Bashkive të rajonit.

KANË FILLUAR TRAJNIMET RAJONALE TË AUDITUESVE TË BRENDSHËM TË BASHKIVE ME TEMË "AUDITIMI MBI BAZË RISKU - SISTEMI I MENAXHIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE

Burimet nga të ardhurat vendore janë të rëndësishme si një mënyrë për financimin e një pjese të shpenzimeve vendore dhe për vendosjen e një shkalle llogaridhënieje ndaj qytetarëve lidhur me vendimet e bashkisë për kryerjen e shpenzimeve.

TAKIM MBI MARRËDHËNIET E THESARIT ME NJËSITË VENDORE GJATË ZBATIMIT TË BUXHETIT DHE RAPORTIMIN FINANCIAR

Është viti i tretë që njësitë e vetëqeverisjes vendore raportojnë rregullisht mbi statusin e vështirësive financiare si dhe monitorohen ngushtë nga MFE, gjë që ka sjellë dhe një vëmendje të shtuar për përmirësimin e raportimit financiar në nivel vendor.

TAKIM MBI METODOLOGJINË E RE TË PËRGATITJES, ZBATIMIT DHE RAPORTIMIT TË BUXHETIT

Javën e kaluar u zhvillua në Tiranë takimi mbi metodologjinë e re të përgatitjes, zbatimit dhe raportimit të buxhetit me nënkryetarët dhe drejtuesit e financës së bashkive Lezhë, Berat, Elbasan, Lushnje, Devoll dhe Përmet.