Skip to main content

WORKSHOP RAJONAL NË ELBASAN ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE TË QARKUT ELBASAN PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”.

Përfaqësues të gjashtë bashkive të Qarkut Elbasan u mblodhën në Elbasan në datën 9 Qershor së bashku me përfaqësuesit e ekipit të projektit “Financat Lokale, SECO” për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokus risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e tyre.

TRAJNIME RAJONALE

Gjatë muajve Prill-Maj 2022, ekipi i Financave Lokale në bashkëpunim me DFV/MFE zhvilloi katër trajnime dy ditore rajonale me të gjitha NJVQV.  Tematika e këtyre trajnimeve ishte prezantimi dhe përdorimi i Instrumentit të Planifikimit Financiar (IPF) si dhe procesi i përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA 2023-2025).

“Auditimi i Detyrimeve Financiare të prapambetura” - Trajnimi i audituesve të brendshëm të 61 bashkive nga projekti Financat-Lokale, SECO dhe MFE.

Mungesa e kontrollit mbi angazhimet dhe paaftësia e bashkisë për të paguar detyrimet e saj financiare në kohën e duhur çojnë në akumulimin e një mase të madhe të detyrimeve financiare të prapambetura duke shkaktuar një reaksion zinxhir në dëm të ekonomisë vendore dhe më tej në nivel kombëtar.

TRYEZË KONSULTIMI TEKNIK, NË FOKUS-GRUP, PËR NEVOJËN E UNIFORMITETIT MINIMAL TË STANDARTEVE PROCEDURALE NË MBLEDHJEN E DETYRIMEVE VENDORE

Në bashkëpunim me Shoqatën për Autonomi Vendore/ SHAV, Projekti "Financat Lokale", organizoi në datën 14 Prill, një tryezë konsultimi teknik të një projekt-udhëzimi që synon përcaktimin e uniformitetit minimal të standarteve procedurale për mbledhjen e detyrimeve të papaguara të taksave e tarifave vendore.

 

Mbledhja e radhës me Komitetin Drejtues të Projektit "Financat Lokale"

Mbledhja e pestë e Komiteti Drejtues te Projektit “Financat Lokale” u zhvillua ne 30 Mars 2022. Në takim morën pjesë titullarë të institucioneve vendore, përfaqësues të bashkive partnere të fazës së parë të Projektit, si dhe perfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë e institucioneve të tjera qëndrore.

Diskutim i frytshem në Gjirokastër me drejtuesit dhe specialistët e të ardhurave vendore të bashkive të rajonit jugor të Shqiperise për  “Identifikimin dhe menaxhimin e risqeve në administrimin e të ardhurave vendore”.

Përfaqësues të gjashtë bashkive të rajonit jugor të Shqipërisë u mblodhën në Gjirokastër në datën 17 Mars së bashku me përfaqësuesit e ekipit të projektit “Financat Lokale, SECO” për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokuss risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e t

Takim pune me fokus permiresimin e bazes se te dhenave per qellime te Takses mbi Pasurine e Paluajtshme

Në vijim të aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të Njwësive të Vetqeverisjes Vendore në përmirësimin e administrimit të taksës së pasurisë së paluajtshme/ndërtesë, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë/MFE në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Vlorë, Projektin “Financat Vendore” mbeshtetur nga SECO/Qeveria Zvicerane, dhe P

Përfundojnë trajnimet rajonale të Drejtuesve të Financave të Njësive Vendore

Gjatë muajit shkurt 2022 ekipi i Projektit “ Financat Lokale” i financuar nga SECO/ Qeveria Zvicerane në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ka zhvilluar trajnime dy ditore mbi baza rajonale në Lezhë, Tiranë, Pogradec dhe Gjirokastër me fokus zhvillimet e fundit në fushën e raportimit financiar dhe vlerësimin e cilësisë

Konferenca kombëtare “Sistemi i Kontrollit të brendshëm si një nga shtyllat kryesore në mirëmanaxhimin e financave publike”

Projekti "Financat Lokale" dhe Ministria e Financave dhe Ekonomise bashke-organizuan sot konferencen kombetare “Sistemi i kontrollit të brendshëm si një nga shtyllat kryesore në mirëmenaxhimin e financave publike”, me pjesëmarrjen e mbi 100 përfaqësuesve nga institucionet publike qëndrore dhe vendore. Konferenca u pershendet  nga Zj.

TRAJNIM RAJONAL:  " ÇËSHTJE TË PAKETËS FISKALE DHE PARASHIKIMIT TË TË ARDHURAVE PËR BUXHETIN 2022- NË NIVEL VENDOR"

Çështje të Paketës Fiskale dhe Parashikimit të të Ardhurave për Buxhetin 2022, bëri bashkë në Pogradec në 18 Nëntor 2021, 23 zyrtarë të 9 Bashkive të rajonit jug-lindor, në një workshop rajonal të organizuar nga ekipi i projektit "Financat Lokale" financuar nga Qeveria Zvicerane/SECO.