Skip to main content

PËRMBYLLET SERIA E TRAJNIMEVE ME TEMË: "DREJTIMI I SUKSESSHËM DHE MENAXHIMI I NDRYSHIMIT"

Përmbyllet me sukses trajnimi mbi lidershipin, organizuar nga projekti “Financat Lokale”, ASPA dhe mbështetur nga projekti “Bashkitë për në Evropë”.
Në datat 13-14 Dhjetor është zhvilluar moduli i fundit i seancave të trajnimit “Mbi drejtimin e suksesshëm dhe menaxhimin e ndryshimit”.

Moduli i dytë i serisë së trajnimeve “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”

“Drejtimi i suksesshëm dhe Lidershipi”, trajnimi i organizuar nga ASPA, “Financat Lokale” dhe “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, ka vazhduar me modulin e dytë, në datat 16-17 nëntor në qytetin e Durrësit.

PËRMBYLLET CIKLI I WORKSHOPEVE RAJONALE PËR TRAJTIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE

A janë bashkitë gati të adoptojnë praktikat për trajtimin e risqeve në planifikimin dhe administrimin e të ardhurave vendore, si një kërkesë ligjore ?

SERIA E TRAJNIMEVE ME TEMË: "DREJTIMI I SUKSESSHËM DHE MENAXHIMI I NDRYSHIMIT"

Projekti “Financat Lokale”, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe Projektin “Bashkitë për në Evropë”, organizuan trajnimin me temë “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”!

Buxheti 2023 në Kuadrin e Procesit Pilot – Takim Konsultativ me Bashkitë Korçë, Gjirokastër dhe Mirditë.

Projekti i Financat Lokale në bashkëpunim me DFV/MFE organizoi një takim konsultativ me Drejtuesit e Financës dhe Buxhetit të bashkive Korçë, Gjirokastër dhe Mirditë. Këto tre bashki u përfshinë në vitin 2022 në një proces pilotimi të një qasje të re të përgatitjes së PBA dhe menaxhimit të buxhetit vjetor. 

WORKSHOP RAJONAL NË KUKËS ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE KUKES, TROPOJE, HAS DHE MIRDITE PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”

Në Kukës me përfaqësues të 4 bashkive të Kukës, Has, Tropojë si edhe Mirditë për të diskutuar e ndarë eksperienca në identifikimin dhe menaxhimin e risqeve kryesore  që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e tyre.

“VLERËSIMI NGA MFE I TREGUESVE TË PERFORMANCËS SË SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË NJËSIVE VENDORE” -WORKSHOP I PROJEKTIT FINANCAT LOKALE ME MINISTRINË E FINANCAVE

Në Tiranë me koordinatorët e kontrollit të brendshëm të bashkive për njohjen me metodologjinë që përdor MFE për vlerësimin e treguesve të performancës së njësive vendore,  ku qëndron secila bashki në raport me kërkesat e standardeve për mirëqeverisjen/kontrollin e brëndshëm si dhe në raport me bashkitë e tjera të vendit.

“Vlerësimi nga MFE i treguesve të performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive vendore” -workshop i projektit Financat Lokale me Ministrinë e Financave

Ku qëndron secila Bashki në raport me kërkesat e standardeve për mirëqeverisjen (kontrollin e brendshëm efektiv) si dhe në raport me bashkitë e tjera të vendit?

VAZHDOJNË WORKSHOPET RAJONALE PËR TRAJTIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE TË VETA VENDORE

Përfaqësues të 12 bashkive të Qarqeve Tiranë, Durrës, Berat dhe Dibër  u mblodhën në Tiranë më 4 Tetor 2022 së bashku me ekspertë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe të projektit “Financat Lokale”, SECO, për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokus risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist

WORKSHOP RAJONAL NË VLORË ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE TË QARKUT VLORË DHE FIER PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”

Përfaqësues të shtatë bashkive të Qarqeve Vlorë dhe Fier,  u mblodhën në Vlorë në datën 21 Shtator 2022 së bashku me ekspertë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe të projektit “Financat Lokale”, SECO për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokus risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të