Skip to main content

TAKIM MBI MARRËDHËNIET E THESARIT ME NJËSITË VENDORE GJATË ZBATIMIT TË BUXHETIT DHE RAPORTIMIN FINANCIAR

Është viti i tretë që njësitë e vetëqeverisjes vendore raportojnë rregullisht mbi statusin e vështirësive financiare si dhe monitorohen ngushtë nga MFE, gjë që ka sjellë dhe një vëmendje të shtuar për përmirësimin e raportimit financiar në nivel vendor.

TAKIM MBI METODOLOGJINË E RE TË PËRGATITJES, ZBATIMIT DHE RAPORTIMIT TË BUXHETIT

Javën e kaluar u zhvillua në Tiranë takimi mbi metodologjinë e re të përgatitjes, zbatimit dhe raportimit të buxhetit me nënkryetarët dhe drejtuesit e financës së bashkive Lezhë, Berat, Elbasan, Lushnje, Devoll dhe Përmet.

MBLEDHJA E RADHËS ME KOMITETIN DREJTUES TË PROJEKTIT "FINANCAT LOKALE"

Para pak ditësh u zhvillua mbledhja e gjashtë e Komitetit Drejtues të Projektit “Financat Lokale”.

Takim konsultativ për zbatimin e buxhetit sipas metodologjisë së re të buxhetimit në nivel produkti

Zbatimi i metodologjise se re e buxhetimit në nivel produkti u diskutua në takimin teknik konsultativ organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nën asistencën e projektit “Financat Lokale” me 3 bashkitë pilot Mirditën, Korçën dhe Gjirokastrën.

PËRMBYLLET SERIA E TRAJNIMEVE ME TEMË: "DREJTIMI I SUKSESSHËM DHE MENAXHIMI I NDRYSHIMIT"

Përmbyllet me sukses trajnimi mbi lidershipin, organizuar nga projekti “Financat Lokale”, ASPA dhe mbështetur nga projekti “Bashkitë për në Evropë”.
Në datat 13-14 Dhjetor është zhvilluar moduli i fundit i seancave të trajnimit “Mbi drejtimin e suksesshëm dhe menaxhimin e ndryshimit”.

Moduli i dytë i serisë së trajnimeve “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”

“Drejtimi i suksesshëm dhe Lidershipi”, trajnimi i organizuar nga ASPA, “Financat Lokale” dhe “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, ka vazhduar me modulin e dytë, në datat 16-17 nëntor në qytetin e Durrësit.

PËRMBYLLET CIKLI I WORKSHOPEVE RAJONALE PËR TRAJTIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE

A janë bashkitë gati të adoptojnë praktikat për trajtimin e risqeve në planifikimin dhe administrimin e të ardhurave vendore, si një kërkesë ligjore ?

SERIA E TRAJNIMEVE ME TEMË: "DREJTIMI I SUKSESSHËM DHE MENAXHIMI I NDRYSHIMIT"

Projekti “Financat Lokale”, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe Projektin “Bashkitë për në Evropë”, organizuan trajnimin me temë “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”!

Buxheti 2023 në Kuadrin e Procesit Pilot – Takim Konsultativ me Bashkitë Korçë, Gjirokastër dhe Mirditë.

Projekti i Financat Lokale në bashkëpunim me DFV/MFE organizoi një takim konsultativ me Drejtuesit e Financës dhe Buxhetit të bashkive Korçë, Gjirokastër dhe Mirditë. Këto tre bashki u përfshinë në vitin 2022 në një proces pilotimi të një qasje të re të përgatitjes së PBA dhe menaxhimit të buxhetit vjetor. 

WORKSHOP RAJONAL NË KUKËS ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE KUKES, TROPOJE, HAS DHE MIRDITE PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”

Në Kukës me përfaqësues të 4 bashkive të Kukës, Has, Tropojë si edhe Mirditë për të diskutuar e ndarë eksperienca në identifikimin dhe menaxhimin e risqeve kryesore  që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e tyre.