Skip to main content

Ligji nr 9632 dt 30.10.2006 Për sistemin e taksave vendore