Skip to main content

Ligji Nr.9869-2008, date 4.2.2008 'Per Huamarrjen e Qeverisjes Vendore'