Skip to main content

Ligji Nr.9936-2008, date 26.6.2008 'Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise' (i ndryshuar) (version integral)