Skip to main content

Ligji Nr.10296-2010, date 08.07.2010 'Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin' (i ndryshuar) (version integral)