Skip to main content

Ligji nr 10440 dt 7.7.2011 Për vlerësimin e ndikimit në mjedis