Skip to main content

VIJON MBËSHTETJA E PROJEKTIT "FINANCAT LOKALE" PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE MINISTRINË E SHTETIT PËR PUSHTETIN VENDOR

Vazhdon mbështetja e projektit "Financat Lokale" për Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Shtetit për Pushtetit Vendor. Pjesë e kësaj mbështetje ishte takimi me ekspertë të menaxhimit financiar në nivel vendor lidhur me reformën e pagave dhe formulën e transfertës së pakushtëzuar.

Përmirësimi i mekanizmit të pagave në nivel vendor përmes rritjes së elementëve të pagave dhe përfshirja e treguesve të performancës së bashkive në formulën e shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar, janë masa të cilat synojnë të nxisin përmirësimin e shërbimeve publike në nivel vendor. Në këtë takim, u konfirmuan:


•    Angazhimi që bashkitë të përfitojnë nga rritja e pagave brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 2024;
•    Shtimin e një elementi të ri performance në formulën e transfertës së pakushtëzuar që mbështetet mbi taksat vendore dhe burimet njerëzore.

Projekti "Financat Lokale" do të vazhdojë mbështetjen intensive në forcimin e kapaciteteve të bashkive në menaxhimin financiar.