Skip to main content

WORKSHOP RAJONAL NË VLORË ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE TË QARKUT VLORË DHE FIER PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”

Përfaqësues të shtatë bashkive të Qarqeve Vlorë dhe Fier,  u mblodhën në Vlorë në datën 21 Shtator 2022 së bashku me ekspertë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe të projektit “Financat Lokale”, SECO për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokus risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të

MBLEDHJA E RADHËS ME KOMITETIN DREJTUES TË PROJEKTIT "FINANCAT LOKALE"

Më 13 Shtator 2022, u zhvillua Mbledhja e gjashtë e Komitetit Drejtues të Projektit “Financat Lokale”.

Raporti vjetor i konsoliduar 2021 “Mbi statusin e vështirësive financiare të NJVV-ve”,

Qeverisja vendore, në drejtim të menaxhimit të financave publike është një proces i vazhdueshëm, si rrjedhojë veprimet dhe mosveprimet e Kryetarëve të Bashkive në lidhje me krijimin e detyrimeve të prapambetura kanë ndikuar dhe janë mbartur në vite.

WORKSHOP RAJONAL NË ELBASAN ME DREJTUES DHE SPECIALISTË TË TË ARDHURAVE VENDORE TË BASHKIVE TË QARKUT ELBASAN PËR “IDENTIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN E RISQEVE NË PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE”.

Përfaqësues të gjashtë bashkive të Qarkut Elbasan u mblodhën në Elbasan në datën 9 Qershor së bashku me përfaqësuesit e ekipit të projektit “Financat Lokale, SECO” për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokus risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e tyre.

TRAJNIME RAJONALE

Gjatë muajve Prill-Maj 2022, ekipi i Financave Lokale në bashkëpunim me DFV/MFE zhvilloi katër trajnime dy ditore rajonale me të gjitha NJVQV.  Tematika e këtyre trajnimeve ishte prezantimi dhe përdorimi i Instrumentit të Planifikimit Financiar (IPF) si dhe procesi i përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA 2023-2025).

“Auditimi i Detyrimeve Financiare të prapambetura” - Trajnimi i audituesve të brendshëm të 61 bashkive nga projekti Financat-Lokale, SECO dhe MFE.

Mungesa e kontrollit mbi angazhimet dhe paaftësia e bashkisë për të paguar detyrimet e saj financiare në kohën e duhur çojnë në akumulimin e një mase të madhe të detyrimeve financiare të prapambetura duke shkaktuar një reaksion zinxhir në dëm të ekonomisë vendore dhe më tej në nivel kombëtar.

TRYEZË KONSULTIMI TEKNIK, NË FOKUS-GRUP, PËR NEVOJËN E UNIFORMITETIT MINIMAL TË STANDARTEVE PROCEDURALE NË MBLEDHJEN E DETYRIMEVE VENDORE

Në bashkëpunim me Shoqatën për Autonomi Vendore/ SHAV, Projekti "Financat Lokale", organizoi në datën 14 Prill, një tryezë konsultimi teknik të një projekt-udhëzimi që synon përcaktimin e uniformitetit minimal të standarteve procedurale për mbledhjen e detyrimeve të papaguara të taksave e tarifave vendore.

 

Mbledhja e radhës me Komitetin Drejtues të Projektit "Financat Lokale"

Mbledhja e pestë e Komiteti Drejtues te Projektit “Financat Lokale” u zhvillua ne 30 Mars 2022. Në takim morën pjesë titullarë të institucioneve vendore, përfaqësues të bashkive partnere të fazës së parë të Projektit, si dhe perfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë e institucioneve të tjera qëndrore.

Diskutim i frytshem në Gjirokastër me drejtuesit dhe specialistët e të ardhurave vendore të bashkive të rajonit jugor të Shqiperise për  “Identifikimin dhe menaxhimin e risqeve në administrimin e të ardhurave vendore”.

Përfaqësues të gjashtë bashkive të rajonit jugor të Shqipërisë u mblodhën në Gjirokastër në datën 17 Mars së bashku me përfaqësuesit e ekipit të projektit “Financat Lokale, SECO” për të diskutuar mbi procesin e menaxhimit të të ardhurave vendore me fokuss risqet kryesore që cënojnë parashikimin realist të të ardhurave dhe mbledhjen e t

Takim pune me fokus permiresimin e bazes se te dhenave per qellime te Takses mbi Pasurine e Paluajtshme

Në vijim të aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të Njwësive të Vetqeverisjes Vendore në përmirësimin e administrimit të taksës së pasurisë së paluajtshme/ndërtesë, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë/MFE në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Vlorë, Projektin “Financat Vendore” mbeshtetur nga SECO/Qeveria Zvicerane, dhe P